Børn der lever sammen med en sindlidende eller misbrugsforælder.

Systemet svigter skilsmissebørn af psykisk syge eller stof-, pille- og alkohol misbrugende forældre.

Børn der har en sindslidende eller stof- pille og alkohol misbrugende forældre, gennemlever et dysfunktionelt familiemønster. Kids Rescue beskriver denne sårbare og udsatte gruppe af børn.

Alt for mange børn oplever i samværet med deres “syge” forælder den ene overvældende situation efter den anden. Nogle oplevelser kan barnet mestre, andre kan barnet ikke mestre.

Læs mere om “børns traumer bliver ofte overset i skilsmisse”.

Barnet får som oftest behov for at kontrollere hvordan den “syge” forælder har det. Det kommer til udtryk i rigtig mange forskellige situationer. På den måde oplever barnet forælderen både når det går godt og når det er rigtigt slemt. De synes det er synd og vil gerne gøre alt for at deres “syge” forælder får det godt. I den proces tilsidesætter barnets sig selv. Den adfærd kommer til udtryk i deres adfærd, symptomer og reaktioner i forskellige sammenhænge, som de voksne der omgiver dem meget sjældent spotter eller ofte misforstår. På den baggrund er Kids Rescue ikke enig med Mary Fondens konklusioner i “alle for en mod mobning”. Når børn reagerer misforstås deres symptomer, hvorfor alt for mange børn går alene med deres hemmeligheder…

Derfor er vores erfaring, at disse børn ofte:

 • Tilsidesætter egne behov for at tilfredsstille og glæde den “syge” forælder.
 • Ikke sætte sine egne grænser.
 • Kontrollere hvordan den “syge” forælder har det.
 • Har svært at håndtere konflikter og bruger ofte uhensigtsmæssig megen energi på at undgå dem.
 • Har udadagerende eller indadagerende adfærd.
 • Ikke kan mærke egne behov og derved ikke sætte ord på hvad de tænker og føler.
 • Kan mærke deres egne følelser, hvorfor deres handlemønstrer kan blive en spejling af den “syge” forælder.
 • Er meget følsomme og sensitive.
 • Har let ved at græde eller for at beskytte sine følelser bliver hårde i tonen.
 • Hemmeligholder hvad de ser, hører og oplever derhjemme.
 • Føler skyldfølelse og skam.
 • Har angst og følelsen af være ked af det, uden at kunne sætte ord på hvorfor.
 • Har angst for at barnet selv er syg ligesom sin mor eller far.
 • Misforstås af systemet når barnet har symptomer og reaktioner, hvorfor mange af disse børn får diagnosen ADHD eller ADD.
 • Oplever  tiden i daginstitutionen eller skolen som et frirum.
 • Får udfordringer og kommer bagefter fagligt, grundet koncentrationsbesvær og tankemylder, nogle børn skaber modsat ro i hovedet ved at fordybe sig i det faglige, fordi så er barnet fri for tankemylder.

At være pårørende er en af de sværeste ting i livet at komme til livs. Det kan være hæmmende for et barns udvikling, og konsekvenserne kan blive fatale.

Barnets ønsker misforstås

Når kommune og statsforvaltningen samtaler med børn der er massivt klemt i skilsmissen mellem sine forældre, er det Kids Rescue’s erfaring, at der som oftest stilles spørgsmål til hvad barnet ønsker. De fleste vil sige, det er korrekt og rigtigt fint at stille spørgsmål om barnets ønsker, men det er reelt et kæmpe problem.

Et barn der er pårørende til en sindslidende eller misbruger, giver som oftest udtryk for ønsker, som er baseret på den optimale verden og hvad de reelt savner og håber på vil ske.

Børn der er pårørende, får en pårørende adfærd og det er de færreste børn der er i stand til at sige fra og sætte grænser. Det er de voksne der omgiver dem, der skal spotte hvad hvert unikke barn har af behov.

Er barnet massivt klemt mellem den raske og den “syge” forælder, og der er uenigheder om bedste løsninger for barnet, går barnet ofte ind og beskytter den “syge”, og barnets ønsker bliver som oftest en spejling af den “syge” forældres ønsker.

Det er Kids Rescue’s erfaring, at når disse børn kommer til en børnesamtale eller samtaler med de voksne der omgiver dem, ender samtalen i det vi i Kids Rescue kalder for “pizza og cola” samtalen. Vi bruger det udtryk, fordi vi godt ved, at ønsker et barn “pizza og cola” morgen, middag og aften, skal vi som de voksne på barnets vegne sige fra og fortælle dem, at den går ikke… Det er reelt det vi oplever som sker, når et barn der er pårørende skal beskrive hvad de ønsker i forhold til samvær og bopæl.

Det er ret uheldigt, at fokus er på myndighedernes fokus på barnets ønsker og at indfri dem, frem for at have fokus på hvad barnets behov reelt er. Ved myndighedernes “pizza-cola-adfærd, fastholdes børnene derved reelt i deres pårørende-rolle. Det får fatale konsekvenser både på kortsigt, men også i forhold til barnets fremtid.

Overgreb på børn

Børn der er pårørende kan gennemleve mange forskellige ting. Det kan være:

Kids Rescue’s holdning er tydelig: De professionelle bør agere som detektiver, således det barnet gennemlever, oplever, tænker og føler bliver undersøgt og kortlagt af rette fagpersoner.

Kids Rescue’s oplevelse er, at detektivtilgangen sjældent sker hos myndigheder og instanser, hvorfor rette hjælp og støtte til børn ofte ikke sker.

Psykologisk eller terapeutisk forløb for barnet (behandling)

Børn som er pårørende er særdeles skrøbelige og sårbare. De er loyale overfor begge forældre og de elsker i langt de fleste tilfælde begge deres forældre lige højt.

Kids Rescue’s erfaring er, at den eneste måde man kan finde ud af  hvad barnet gennemlever, oplever, tænker og føler, er ved at barnet kommer i et terapeutisk eller psykologisk forløb.

Det er vores oplevelse, at barnet kan sige mange ting, alt efter hvordan fagpersonen eller den voksne stiller spørgsmålet.

Den eneste måde det kan sikres, at barnet får rette hjælp og støtte, er ved at forstå de dybere lag. Først når vi forstår barnet, kan de voksne finde bedste løsninger i forhold til hvilken form for hjælp og støtte barnet bør have. Det gælder ligeledes ifht tværfagligt samarbejde mellem skole, hjem, PPR og kommunen. På den måde kan der lægges en fælles plan og fælles målsætninger der tilgodeser det unikke barns situation. Er der behov for særlig hjælp til pædagoger eller lærere, kan PPR trække VISO der er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation ind. På den måde bliver indsatsen og bedste løsninger for barnet helhedsorienteret.

Udfordringer ifht inddragelse af begge forældre.

Er der tale om, at den ene forælder er i misbrug eller i behandling for sin sindslidelse, er situationen udfordrende og særdeles skrøbelig og svær.

Er den “syge”i stand til at anerkende og acceptere barnets situation, opstår der helt nye muligheder for gode løsninger.

Kids Rescue oplever ofte i børnesager, at den “syge” forælder påstår, at alt er i fineste orden, men alle er imod den syge.

Nogle forældre er i behandling og vurderer det ikke har indflydelse på samvær med barnet. De fleste behandlere i psykiatrien har udelukkende fokus på deres klient og ikke på barnet, hvorfor udtalelser ofte kan være udfordrende, fordi fokus er på forælderen der er i behandling og ikke hvordan barnet oplever ting.

Der er utallige forældre der reelt har en sindslidelse eller er misbruger, men det er ikke kendt af systemet, hvorfor hvad en forælder påstår bliver til et partsindlæg.

Derved opnås ikke anerkendelse af hvor svært det er for de pårørende… og især børnene… og derved opstår en højkonflikt der kan vare i mange år.

Barnets ret til begge forældre, kan blive en pligt med fatale konsekvenser til følge.

Kids Rescue’s holdning er klar og tydelig.

Barnet skal have rette hjælp og støtte:

1. Via psykologisk / terapeutisk forløb (behandling), samt som minimum skal den ene forælder inddrages og hvis muligt begge.

Derefter kan tilbud om børnegruppe-forløb være gavnligt. Desværre er den offentlige holdning samt muligheder for tilbud til børn der er pårørende, forskelligt fra kommune til kommune. Generelt er eneste tilbud et børnegruppe-forløb. Vi er ikke enige i den holdning og prioritering.

Ønskes et psykologisk / terapeutisk forløb (behandling) vil det som oftest blive på eget initiativ fra forældrene. Det kræver blot begge forældremyndighedshaveres accept, hvilket i situationer umuliggøre rette indsatser. Vi kan tilføje, at det er den bedste investering i dit barns udvikling og fremtid.

Ingen situation er statisk.

Vi ser gode resultater, hvis den “syge” forælder anerkender og giver slip ifht. egne behov og krav.

Når barnet er klædt på til hvad det vil sige at være pårørende, og den “syge” forælder selv har modtaget professionel hjælp til at få det bedre, ændre situationen sig ifht muligheder ifbm samvær.

Søg professionel hjælp i tide!

Når man som forælder kan se at det er nødvendigt at trække i nødbremsen for sit barns skyld, kan det være svært hvilke beslutninger der bør træffes, hvordan og hvornår…

Der skal ikke meget til, at systemet (kommune, statsforvaltningen, retten og fagpersonerne der omgiver barnet) nemt misforstår, hvad i som familie og jeres børn gennemlever, oplever, tænker og føler.

Kids Rescue er specialister i bedste løsninger for børn der er pårørende til en sindslidende mor eller far og yderligere er massiv klemt i skilsmissekonflikten mellem mor og far.

Vi anbefaler tidlig indsats og vi kan hjælpe!

Kontakt os for en gratis helhedsorienteret rådgivende samtale om netop jeres unikke problematikker.
null

Du betaler KUN for den tid der bruges...

Når din sag er slut, tilbagebetaler vi
det resterende beløb der måtte være
tilbage på dit online-klippekort

null

Kids Rescue Danmark er et partnerskab af specialister

Der samarbejdes tværfagligt og helhedsorienteret for at løse familiesager, hvor barnet kan blive taberen.

null

FØRSTE SAMTALE GRATIS

Ved første telefon eller Skype samtale identificeres problematikkerne i din sag.
Du vil få råd og vejledning til, hvordan du bedst komme videre med din sag og hvilke ressourcer og omkostninger der vil være forbundet med det.