Pris og procesforløb

Vores prispolitik

 • Den første times samtale med os er uden omkostninger for dig. Den skal danne grundlaget for, om du ønsker Kids Rescue rådgivning, og vi danner os en fornemmelse af sagens omfang.
 • Som udgangspunkt rådgiver vi telefonisk eller via Skype. Dog kan personligt møde koordineres efter aftale.  Vi har gode erfaringer med, at telefonisk rådgivning er effektivt og fleksibelt, fordi du netop taler med os når du har behov (her & nu).
 • Efter den første times samtale (GRATIS), tager vi KUN 1.250 kr. i timen, til sammenligning koster en advokat 2.500 – 4.000 kr. i timen.
 • Tidlig indsats betaler sig! Både menneskeligt og økonomisk.

Vi er eksperter...

I forbindelse med rådgivning hos Kids Rescue, er der altid to kompetencer på en sag. En rådgiver og en jurist. Dette for at sikre kvaliteten og giver forælderen en tryghed i, at det der kommunikeres og sendes ud af huset, er gennemtænkt og helt i orden.

Vi holder os ajour med givne lovændringer og tilføjelser til Forældreansvarsloven.

Vi har paletten af kompetencer...

I situationer hvor vi som rådgivere har behov for sparring på vores klienter, har vi paletten af kompetencer til at rådføre os med.

I forbindelse med særlige juridiske spørgsmål, kan vi yderligere trække på advokater og socialrådgivere, alt efter hvilken myndighed der er i spil.

Når det gælder børn der er i sorg og krise, kan vi som rådgivere benytte vores psykologer og familieterapeuter som sparring. Paletten er bred og disse er blot eksempler. Der er situationer hvor vores kompetencepartnere indgår som en direkte ressource på vores klienter (forælderen og barnet).

Vi forstår dig...

Alle rådgivere i Kids Rescue har selv oplevet at være forældre i en højkonflikt.

Det betyder, at vi er bevidste om og arbejder med en forståelse for den særlige dynamik der kan opstå, når forældre er uenige om løsninger der vedrører deres fællesbørn.

Mange forældre fortæller undervejs i et forløb med Kids Rescue, at dialogen og snakken med os virker beroligende, fordi de oplever at vi kender til følelsen i kroppen og hvor katastrofetankerne kommer fra, og hvordan de kan afhjælpes.  Dette føler de, giver dem indsigt i deres egen situation og de processer man som menneske gennemgår.

Det oplever vi hænger sammen med, at en del af vores klienter lider af stress, udbrændthed, depression, angst og flere af PTSD. Alt sammen grundet den massive forældrekonflikt de har befundet sig i alt for længe og stadigvæk befinder sig i.

Tidlig indsats er vigtigt at prioritere, således byrder og bekymringer kommer i rette professionelle hænder i tide! Systemet ser ofte den beskyttende forælder som støj! At undgå det, er svært, men muligt.

Læs artikel om hvorfor Kids Rescue blev stiftet, klik her…

Tillid og kemi er vigtigt...

Det er vigtigt, at du har tillid og føler du bliver hørt og taget alvorligt, af den eller dem du søger hjælp og støtte hos. Der handler om at der er kemi!

Valg af rådgiver, partsrepræsentant, advokat, socialrådgiver, psykolog og familieterapeut ect. er svært. Desværre er det ikke bare at slå en titel eller faggruppe op i telefonbogen.

Det er vigtigt, at dem du vælger til at repræsentere din sag, har den faglige indsigt i såvel lovgivningen, som dynamikkerne der er i spil i en højkonfliktsag og samtidig forstår og ved hvordan systemet agerer på forskellige scenarier. En manglende forståelse på en af disse tre parametre, kan få alvorlige konsekvenser for din sag.

Alle kompetencer vi i Kids Rescue anbefaler, og som i situationer indgår som en del af en helhedsorienteret indsats på tværs af faggrupper på en sag, er nøje udvalgt. Der er ikke mange af dem i Danmark, men vi udvider landsdækkende som vi finder disse ildsjæle.

Kids Rescue tilbyder sine klienter, en unik børnefokuseret tilgang til deres sag.

Vi går i proces med vores klienter, og sagsbehandler og repræsenterer vores klienter hele vejen, hvis dette ønskes. Og i enhver sag arbejder vi på at få fokus væk fra rettigheder ifølge lovgivningen tilbage på barnets behov og tarv, således at fokus bliver på bedste løsninger for barnet, men selvfølgelig altid indenfor lovgivningens rammevilkår.

Processer der kan indgå i din sag med Kids Rescue som din sparringspartner.

Læs mere nederst på denne side…

Vi har både en KLIENTPORTAL og en KLIPPEKORTSORDNING

Begge supplerer hinanden alt efter behovet sag for sag. Vi forklarer nærmere nedenfor…

KLIPPEKORTSORDNINGEN

Den dækker de fremadrettede samtaler.
 • Akut samtale – SMS – og almindelige løbende samtaler efter dine behov.
 • Altid til samme lave timepris, uanset om samtalerne foregår om aftenen, weekender eller helligdage.

Vi har en fast lav timepris på 1250 kr.  Grundet tidligere uheldige erfaringer, beder vi om forudbetaling, hvorfor vi har indført klippekort. Vi afregner ikke pr. påbegyndte time, men pr. kvarter (15 minutter) der er gået.

På din profil under klippekortordningen kan du se, hvor meget tid der er brugt på din sag og hvad den er brugt på. På denne måde bevarer du overblikket over økonomien og der kommer ingen uventede regninger fra os.

Når din sag er slut, tilbagebetaler vi det resterende beløb på klippekortet.

KLIENTPORTALEN

Inde i klientportalen, som du får dit eget unikke login og password til, opdeler vi håndteringen af din sag i milepæle.

 • Fastpris kan aftales, således du undgår uforudsigelige udgifter.

 • Når vi rådgiver og sagsbehandler, deler vi hele din sag op i MILEPÆLE. Under hver milepæl vil du se en beskrivelse af de ressourcer og indsatser, som vi vurderer der er behov for, og ligeledes vil du kunne se vores forventede tidshorisont med deadlines.
 • Som klient er det din sag, det er derfor dig der skal beslutte, hvilke ressourcer og indsatser du ønsker vores hjælp til i de enkelte milepæle, og hvilke du selv ønsker at håndtere.
 • Betalingen for hver milepæl sker før vi går i gang. Det betyder, at dine opkostninger ikke løber løbsk, men betales løbende inden hver milepæl.
 • Det er typisk 5-10 timer af gangen pr milepæl (kan variere) som dækker samtale i forhold til gennemgang af skriftlige fremstillinger, sagsbehandling, partsrepræsentation til møder m.v. Til sammenligning svarer 10 timer hos Kids Rescue derfor til 2,5 – 4 timer arbejde hos en advokat.
 • Der er ALTID to kompetencer på, når vi sagsbehandler. En rådgiver og en jurist med speciale i familieret.
 • Vi tager kun 1.250 kr. i timen, til sammenligning koster en advokat 2.500 – 4.000 kr. i timen.
Kids Rescue Klient Portalen_lokgin

Fuldstændigt overblik - 24/7

Over indsatser, ressourcer og de økonomiske forhold.

Gennem hele processen involveres og orienteres du ligeledes, således at du har føling med din egen sag, og du skal også endeligt godkende eventuelle skrivelser eller indsatser.

Uanset om din sag er simpel eller omfattende, vil du kunne opleve, at det som skal ske i din sag og hvornår, godt kan komme til at virke uoverskueligt og svært at få det fulde overblik over.

Det er derfor vigtigt for os, at du som klient får det fulde overblik over din egen sag. Vi samler derfor alle relevante informationer og deadlines på vores Klient Portal, således at du altid er fuldt ud opdateret.

360-omsorg-logo-hvid-20x20

Processer der kan indgå i din sag med Kids Rescue som din sparingspartner.

Rådgivning

Modtag hjælp til at forberede dit møde i Statsforvaltningen eller kommunen, således du får fremlagt din sag og dine børns behov objektivt og sobert.


Efter første rådgivningssamtale er udfordringer ofte blevet belyst i overskrifter, hvorfor vi har forberedt en e-bog med dybdegående spørgsmål, hvilket har til formål at guide dig i forbindelse med dine efterfølgende forberedelser.


Læs mere om hvordan vi rådgiver, klik her…

Løbende kommunikation

Det er svært at kommunikere med sin eks-partner, eller en myndighedsperson.

Du kan nemt komme i en situation, hvor du bliver i tvivl om, hvad du skal reagere på og ikke, hvordan og hvornår.

Et hurtigt svar kan her give dig tryghed og ro i maven, således du undgår unødig stress og angst. Men vigtigst af alt, du undgår at lave de fatale fejl, der ofte er medvirkende til en yderligere konfliktoptrapning, eller at myndigheder og instanser misforstår dine hensigter.


Du kan rette de pludseligt opståede her & nu spørgsmål via SMS, Skype, email, og kortere opkald.

Hjælp til skrivelser

Der skal ikke meget til, før dine skrivelser til Statsforvaltningen og andre eventuelle instanser modtages som en forældre der blot støjer.

Undgå at skrive mange følelsesladede breve til forskellige instanser. Dette kan medføre, at fokus flyttes fra det objektive i sagen, til dine subjektive følelser, hvorved de instanser der involveres i din sag, i henhold til vores erfaring får svært ved at gennemskue fakta.

Derfor er det vigtigt, at du forholder dig konkret, sagligt, med fokus på dit barns behov og trivsel.

Det er helt normalt, at det kan være svært som den involverede part, at kunne fornemme hvilke signaler man udsender til den(m)/ der kommunikeres med.


Vi sagsbehandler for dig som din partsrepræsentant, således vi skriver dine breve og kan indhente eventuel nødvendig dokumentation. På den måde undgår du de vitale fejl, der som ofte sker i kommunikationen.

Partsrepræsentant

Der kan være situationer, hvor det er rigtigt godt at have en partsrepræsentant med til mødet i kommunen eller Statsforvaltningen.


Kids Rescue kan partsrepræsentere dig, men giver det bedre mening i din sag, henviser vi enten til privat socialrådgiver eller advokat. Vær opmærksom på, at det kan i visse situationer være konfliktoptrappende at troppe op med sin advokat, hvorfor du med Kids Rescue med til mødet sender helt andre signaler. En advokat er efter vores mening ikke altid bedste valg, da jura i børnesager ofte befinder sig i en “gråzone”. Vi har en helt anden tilgang og holdning til hvordan sådanne et møde foregår. Når vi rådgiver i en skilsmissekonflikt, at “vi altid er på barnets side”. Eller sagt på en anden måde, så går vi ikke efter at vinde sager for vores klienter, men efter at finde den for alle parter og først og fremmest for børnene bedste løsning.

Vi er helt bevidste om, at hvilken faggruppe der er bedst i en sag, kan variere alt efter situationen og fra sag til sag, alt efter sagens karakter.

Vi forbereder din advokat

Ender din sag i retten, skal du have en advokat til at føre din sag.

I den forbindelse, jo mere konkret og fakta-orienteret du er i dit møde med din advokat, jo bedre kan din advokat hjælpe dig. Jo hurtigere kan advokaten blive klædt på til, at forstå din sag. Det kan gavne kvaliteten af din advokats arbejde, og omkostninger til din advokats forberedelse bliver mindre.


Har Kids Rescue været på din sag fra begyndelsen, kan vi levere alle relevante bilag og en tidslinie over hændelsesforløb. Vi journaliserer alle relevante korrespondancer fra involverede myndigheder og instanser, hvilket giver din advokat et forspring og hurtigere overblik, i forhold til forberedelserne til retten.


Kids Rescue som sparring / supplement til din advokat.

Som en del af vores helhedsorienterede rådgivning og indsatser, kan du ligeledes benytte os i sparringen til at din advokat. Mange situationer kan opstå, op flere kompetencer kan være inddraget som “hjælpere” i din sag. Vi kan koordinere kommunikationen derimellem, således værdifuld viden ikke går tabt.

Vidner bruges ikke i familieret- og skilsmissesager. Men I forbindelse med eventuelle bekymringer/underretninger fra vidner, kan deres udsagn/dokumentation være væsentlig for din advokat. Vi påtager os rollen, som den kompetencer, der kan tage samtaler med 3 part, og guide vejlede i forhold til hvordan vidnet skal forholder sig, uden at overtræde loven eller ende som støj. En advokat må nemlig ikke være aktiv opsøgende i forhold til vidner og øvrige kompetencer, der kan besidde værdifuld viden, der kan gavne din sag.

Den løbende dialog og indsatser fra øvrige kompetencer der er involverede i din sag (pyskolog, socialrådgiver etc), kan Kids Rescue koordinere væsentlige detaljer, der ligeledes er brugbart og værdifuldt for din advokats fremføring af din sag.

På den måde kan Kids Rescue hjælpe dig og dit barns sag med 360° OMSORG.

Kurser og foredrag

Vi arbejder pt med en palette af kurser og foredrag. Vi glæder os til at fortælle mere konkret om vores fremtidige tilbud.

Helhedsorienteret skilsmisserådgivning

Klient Portalen

Kontakt Kids Rescue

Pris og procesforløb

Vores prispolitik

 • Den første times samtale med os er uden omkostninger for dig. Den skal danne grundlaget for, om du ønsker Kids Rescue rådgivning, og vi danner os en fornemmelse af sagens omfang.
 • Som udgangspunkt rådgiver vi telefonisk eller via Skype. Dog kan personligt møde koordineres efter aftale.  Vi har gode erfaringer med, at telefonisk rådgivning er effektivt og fleksibelt, fordi du netop taler med os når du har behov (her & nu).
 • Efter den første times samtale (GRATIS), tager vi KUN 1.250 kr. i timen, til sammenligning koster en advokat 2.500 – 4.000 kr. i timen.
 • Tidlig indsats betaler sig! Både menneskeligt og økonomisk.

Vi er eksperter...

I forbindelse med rådgivning hos Kids Rescue, er der altid to kompetencer på en sag. En rådgiver og en jurist. Dette for at sikre kvaliteten og giver forælderen en tryghed i, at det der kommunikeres og sendes ud af huset, er gennemtænkt og helt i orden.

Vi holder os ajour med givne lovændringer og tilføjelser til Forældreansvarsloven.

Vi har paletten af kompetencer...

I situationer hvor vi som rådgivere har behov for sparring på vores klienter, har vi paletten af kompetencer til at rådføre os med.

I forbindelse med særlige juridiske spørgsmål, kan vi yderligere trække på advokater og socialrådgivere, alt efter hvilken myndighed der er i spil.

Når det gælder børn der er i sorg og krise, kan vi som rådgivere benytte vores psykologer og familieterapeuter som sparring. Paletten er bred og disse er blot eksempler. Der er situationer hvor vores kompetencepartnere indgår som en direkte ressource på vores klienter (forælderen og barnet).

Vi forstår dig...

Alle rådgivere i Kids Rescue har selv oplevet at være forældre i en højkonflikt.

Det betyder, at vi er bevidste om og arbejder med en forståelse for den særlige dynamik der kan opstå, når forældre er uenige om løsninger der vedrører deres fællesbørn.

Mange forældre fortæller undervejs i et forløb med Kids Rescue, at dialogen og snakken med os virker beroligende, fordi de oplever at vi kender til følelsen i kroppen og hvor katastrofetankerne kommer fra, og hvordan de kan afhjælpes.  Dette føler de, giver dem indsigt i deres egen situation og de processer man som menneske gennemgår.

Det oplever vi hænger sammen med, at en del af vores klienter lider af stress, udbrændthed, depression, angst og flere af PTSD. Alt sammen grundet den massive forældrekonflikt de har befundet sig i alt for længe og stadigvæk befinder sig i.

Tidlig indsats er vigtigt at prioritere, således byrder og bekymringer kommer i rette professionelle hænder i tide! Systemet ser ofte den beskyttende forælder som støj! At undgå det, er svært, men muligt.

Læs artikel om hvorfor Kids Rescue blev stiftet, klik her…

Tillid og kemi er vigtigt...

Det er vigtigt, at du har tillid og føler du bliver hørt og taget alvorligt, af den eller dem du søger hjælp og støtte hos. Der handler om at der er kemi!

Valg af rådgiver, partsrepræsentant, advokat, socialrådgiver, psykolog og familieterapeut ect. er svært. Desværre er det ikke bare at slå en titel eller faggruppe op i telefonbogen.

Det er vigtigt, at dem du vælger til at repræsentere din sag, har den faglige indsigt i såvel lovgivningen, som dynamikkerne der er i spil i en højkonfliktsag og samtidig forstår og ved hvordan systemet agerer på forskellige scenarier. En manglende forståelse på en af disse tre parametre, kan få alvorlige konsekvenser for din sag.

Alle kompetencer vi i Kids Rescue anbefaler, og som i situationer indgår som en del af en helhedsorienteret indsats på tværs af faggrupper på en sag, er nøje udvalgt. Der er ikke mange af dem i Danmark, men vi udvider landsdækkende som vi finder disse ildsjæle.

Kids Rescue tilbyder sine klienter, en unik børnefokuseret tilgang til deres sag.

Vi går i proces med vores klienter, og sagsbehandler og repræsenterer vores klienter hele vejen, hvis dette ønskes. Og i enhver sag arbejder vi på at få fokus væk fra rettigheder ifølge lovgivningen tilbage på barnets behov og tarv, således at fokus bliver på bedste løsninger for barnet, men selvfølgelig altid indenfor lovgivningens rammevilkår.

Processer der kan indgå i din sag med Kids Rescue som din sparringspartner.

Læs mere nederst på denne side…

Vi har både en KLIENTPORTAL og en KLIPPEKORTSORDNING

Begge supplerer hinanden alt efter behovet sag for sag. Vi forklarer nærmere nedenfor…

KLIPPEKORTSORDNINGEN

Den dækker de fremadrettede samtaler.
 • Akut samtale – SMS – og almindelige løbende samtaler efter dine behov.
 • Altid til samme lave timepris, uanset om samtalerne foregår om aftenen, weekender eller helligdage.

Vi har en fast lav timepris på 1250 kr.  Grundet tidligere uheldige erfaringer, beder vi om forudbetaling, hvorfor vi har indført klippekort. Vi afregner ikke pr. påbegyndte time, men pr. kvarter (15 minutter) der er gået.

På din profil under klippekortordningen kan du se, hvor meget tid der er brugt på din sag og hvad den er brugt på. På denne måde bevarer du overblikket over økonomien og der kommer ingen uventede regninger fra os.

Når din sag er slut, tilbagebetaler vi det resterende beløb på klippekortet.

KLIENTPORTALEN

Inde i klientportalen, som du får dit eget unikke login og password til, opdeler vi håndteringen af din sag i milepæle.

 • Fastpris kan aftales, således du undgår uforudsigelige udgifter.

 • Når vi rådgiver og sagsbehandler, deler vi hele din sag op i MILEPÆLE. Under hver milepæl vil du se en beskrivelse af de ressourcer og indsatser, som vi vurderer der er behov for, og ligeledes vil du kunne se vores forventede tidshorisont med deadlines.
 • Som klient er det din sag, det er derfor dig der skal beslutte, hvilke ressourcer og indsatser du ønsker vores hjælp til i de enkelte milepæle, og hvilke du selv ønsker at håndtere.
 • Betalingen for hver milepæl sker før vi går i gang. Det betyder, at dine opkostninger ikke løber løbsk, men betales løbende inden hver milepæl.
 • Det er typisk 5-10 timer af gangen pr milepæl (kan variere) som dækker samtale i forhold til gennemgang af skriftlige fremstillinger, sagsbehandling, partsrepræsentation til møder m.v. Til sammenligning svarer 10 timer hos Kids Rescue derfor til 2,5 – 4 timer arbejde hos en advokat.
 • Der er ALTID to kompetencer på, når vi sagsbehandler. En rådgiver og en jurist med speciale i familieret.
 • Vi tager kun 1.250 kr. i timen, til sammenligning koster en advokat 2.500 – 4.000 kr. i timen.

Fuldstændigt overblik - 24/7

Over indsatser, ressourcer og de økonomiske forhold.

Gennem hele processen involveres og orienteres du ligeledes, således at du har føling med din egen sag, og du skal også endeligt godkende eventuelle skrivelser eller indsatser.

Uanset om din sag er simpel eller omfattende, vil du kunne opleve, at det som skal ske i din sag og hvornår, godt kan komme til at virke uoverskueligt og svært at få det fulde overblik over.

Det er derfor vigtigt for os, at du som klient får det fulde overblik over din egen sag. Vi samler derfor alle relevante informationer og deadlines på vores Klient Portal, således at du altid er fuldt ud opdateret.

Kids Rescue Klient Portalen_lokgin
360-omsorg-logo-hvid-20x20

Processer der kan indgå i din sag med Kids Rescue som din sparringspartner.

Rådgivning

Modtag hjælp til at forberede dit møde i Statsforvaltningen eller kommunen, således du får fremlagt din sag og dine børns behov objektivt og sobert.


Efter første rådgivningssamtale er udfordringer ofte blevet belyst i overskrifter, hvorfor vi har forberedt en e-bog med dybdegående spørgsmål, hvilket har til formål at guide dig i forbindelse med dine efterfølgende forberedelser.


Læs mere om hvordan vi rådgiver, klik her…

Løbende kommunikation

Det er svært at kommunikere med sin eks-partner, eller en myndighedsperson.

Du kan nemt komme i en situation, hvor du bliver i tvivl om, hvad du skal reagere på og ikke, hvordan og hvornår.

Et hurtigt svar kan her give dig tryghed og ro i maven, således du undgår unødig stress og angst. Men vigtigst af alt, du undgår at lave de fatale fejl, der ofte er medvirkende til en yderligere konfliktoptrapning, eller at myndigheder og instanser misforstår dine hensigter.


Du kan rette de pludseligt opståede her & nu spørgsmål via SMS, Skype, email, og kortere opkald.

Kurser og foredrag

Vi arbejder pt med en palette af kurser og foredrag. Vi glæder os til at fortælle mere konkret om vores fremtidige tilbud.

Partsrepræsentant

Der kan være situationer, hvor det er rigtigt godt at have en partsrepræsentant med til mødet i kommunen eller Statsforvaltningen.


Kids Rescue kan partsrepræsentere dig, men giver det bedre mening i din sag, henviser vi enten til privat socialrådgiver eller advokat. Vær opmærksom på, at det kan i visse situationer være konfliktoptrappende at troppe op med sin advokat, hvorfor du med Kids Rescue med til mødet sender helt andre signaler. En advokat er efter vores mening ikke altid bedste valg, da jura i børnesager ofte befinder sig i en “gråzone”. Vi har en helt anden tilgang og holdning til hvordan sådanne et møde foregår. Når vi rådgiver i en skilsmissekonflikt, at “vi altid er på barnets side”. Eller sagt på en anden måde, så går vi ikke efter at vinde sager for vores klienter, men efter at finde den for alle parter og først og fremmest for børnene bedste løsning.

Vi er helt bevidste om, at hvilken faggruppe der er bedst i en sag, kan variere alt efter situationen og fra sag til sag, alt efter sagens karakter.

Hjælp til skrivelser

Der skal ikke meget til, før dine skrivelser til Statsforvaltningen og andre eventuelle instanser modtages som en forældre der blot støjer.

Undgå at skrive mange følelsesladede breve til forskellige instanser. Dette kan medføre, at fokus flyttes fra det objektive i sagen, til dine subjektive følelser, hvorved de instanser der involveres i din sag, i henhold til vores erfaring får svært ved at gennemskue fakta.

Derfor er det vigtigt, at du forholder dig konkret, sagligt, med fokus på dit barns behov og trivsel.

Det er helt normalt, at det kan være svært som den involverede part, at kunne fornemme hvilke signaler man udsender til den(m)/ der kommunikeres med.


Vi sagsbehandler for dig som din partsrepræsentant, således vi skriver dine breve og kan indhente eventuel nødvendig dokumentation. På den måde undgår du de vitale fejl, der som ofte sker i kommunikationen.

Vi forbereder din advokat

Ender din sag i retten, skal du have en advokat til at føre din sag.

I den forbindelse, jo mere konkret og fakta-orienteret du er i dit møde med din advokat, jo bedre kan din advokat hjælpe dig. Jo hurtigere kan advokaten blive klædt på til, at forstå din sag. Det kan gavne kvaliteten af din advokats arbejde, og omkostninger til din advokats forberedelse bliver mindre.


Har Kids Rescue været på din sag fra begyndelsen, kan vi levere alle relevante bilag og en tidslinie over hændelsesforløb. Vi journaliserer alle relevante korrespondancer fra involverede myndigheder og instanser, hvilket giver din advokat et forspring og hurtigere overblik, i forhold til forberedelserne til retten.


Kids Rescue som sparring / supplement til din advokat.

Som en del af vores helhedsorienterede rådgivning og indsatser, kan du ligeledes benytte os i sparringen til at din advokat. Mange situationer kan opstå, op flere kompetencer kan være inddraget som “hjælpere” i din sag. Vi kan koordinere kommunikationen derimellem, således værdifuld viden ikke går tabt.

Vidner bruges ikke i familieret- og skilsmissesager. Men I forbindelse med eventuelle bekymringer/underretninger fra vidner, kan deres udsagn/dokumentation være væsentlig for din advokat. Vi påtager os rollen, som den kompetencer, der kan tage samtaler med 3 part, og guide vejlede i forhold til hvordan vidnet skal forholder sig, uden at overtræde loven eller ende som støj. En advokat må nemlig ikke være aktiv opsøgende i forhold til vidner og øvrige kompetencer, der kan besidde værdifuld viden, der kan gavne din sag.

Den løbende dialog og indsatser fra øvrige kompetencer der er involverede i din sag (pyskolog, socialrådgiver etc), kan Kids Rescue koordinere væsentlige detaljer, der ligeledes er brugbart og værdifuldt for din advokats fremføring af din sag.

På den måde kan Kids Rescue hjælpe dig og dit barns sag med 360° OMSORG.

Helhedsorienteret skilsmisserådgivning

Klient Portalen

Kontakt Kids Rescue