KOMMUNEN | FAMILIERETSHUSET | FAMILIERETTEN

RÅDGIVNING

SAGSBEHANDLING

BISIDDER 

PARTSREPRÆSENTATION

Kompetencer der vil kunne indgå i en børnesag alt efter behov:

Advokat | jurist | socialrådgiver | psykolog | familieterapeut | & øvrige relevante fagkompetencer

Hos Kids Rescue får du din egen sagsleder, der følger dig fra start til slut og er kontaktbar alle ugens dage, således du altid kan få råd og vejledning på kritiske tidspunkter.

Sagslederen er altid opdateret i din sag og koordinerer med teamets øvrige fagkompetencer.

Vi går ikke på kompromis og er “altid på barnets side”. Sagt på en anden måde, så agerer Kids Rescue ud fra barnets perspektiv, trivsel og udvikling, til at nå frem til den bedst mulige løsning for barnet.

Din sagsleder følger dig gennem hele din sag og koordinerer viden med de øvrige fagkompetencer i Kids Rescue.

Vores arbejdsmetode spejles i vores måde at rådgive og partsrepræsentere din sag på, hvor vi agerer som detektiver, der er nysgerrig på dit barns trivsel og alt, der vedrører barnet i øvrigt. Dette så vi bedst muligt kan hjælp dig med at indgå de mest optimale aftaler i forhold til dit barns behov.

Du kan nemt komme i en situation, hvor du bliver i tvivl om, hvad du skal reagere på og ikke, hvordan og hvornår.

Et hurtigt svar fra din sagsleder giver tryghed og ro i maven, således du undgår unødig stress og angst. Men vigtigst af alt, du undgår at lave de fatale fejl, der ofte er medvirkende til en yderligere konfliktoptrapning, eller at myndigheder og instanser misforstår dine hensigter.


Du kan rette de pludseligt opståede her & nu spørgsmål via SMS, Skype, email, og kortere opkald.

Det forudsigelige i familiesager er, at hvad som sker og ikke mindst hvordan det familieretslige system håndterer din sag, er meget uforudsigeligt.

KOMMUNEN:

Nogle familiesager befinder sig i flere spor end det familieretslige – med det menes, at kommune og andre myndigheder, kan være indblandet. Der er de forældre, der møder kommunen med den tilgang, at de blot skal ind til en samtale.

Så er der den anden gruppe forældre, hvor det opleves som særligt angstprovokerende, når de indkaldes til møde med ”systemet”. Den følelse kommer ofte grundet angst og generel manglende tillid til kommunen. Kommunen er et ukendt lukket land, som forælderen finder utrygt. Det er ikke utænkeligt, at forælderen får tankemylder og katastrofetanker over alt det man har hørt, at der kan ske i mødet med en kommune.

Derfor kan mødeinvitationen virke mere som en rutchebanetur, end en lettelse over at der måske er hjælp at hente. Det er meget svært at finde rundt i reglerne i det offentlige system.

Det er helt umuligt at vide, hvor man skal starte og hvor man skal slutte, for slet ikke at tale om, hvilken lovgivning det er, man lige tilhører eller hører under.

I børnesager er der en risiko for, at en kommune kan og vil bestemme over dig og dine børn, så hvordan undgår du at blive ”kørt over”, hvilket kan ske allerede i første møde. Nedenstående er en kort introduktion til, hvordan du forbereder dig til mødet med ”systemet”.

Det er Kids Rescue´s erfaring, at uanset hvor mange gode råd og hvor godt du er forberedt, er mødet med kommunen virkeligt svært.

FAMILIERETSHUSET:

Vi oplever, at troen og fokus på jura er dominerende i fortællingen til forældre, der stifter bekendtskab med det Familieretslige system. Det ligger i ordet “familie-retsligt”.

Modsat kommunen er der ikke ret meget jura, hvor din sag begynder i Familieretshuset (tidligere Statsforvaltning). Der er jura og b.la forældreansvarsloven og retsplejeloven, men oftest fylder det ikke meget i begyndelsen af din sag. Det er der til gengæld meget andet der gør. Det er dèr din fokus primært bør være og det hjælper vi dig med.

Kids Rescue har succesfulde erfaringer med, at den kompetence der bedst er bedst til netop dit scenarie, bliver koblet på. Familiesager er desværre lidt som et spil skak, hvor strategien for hvordan din sag bør håndteres, er væsentlig for sagen forløb. Hvornår der skal ageres og ikke mindst hvordan, har afgørende betydning for din sag.

Din rådgiver vil i samtalen med dig sikre, at alle de væsentlige detaljer bliver beskrevet og dokumenteret. Får du behov for en advokat til din sags videre forløb, bliver han/hun sat hurtigere og bedre ind i din sag. Kombinationen af at advokaten får de socialfaglige og psykologiske vinkler med fra begyndelsen, vil gøre din sag stærkere, når disse informationer ”krydres” med det juridiske.

Myndigheder som kommune og instanser som daginstitution og skole bliver ofte indblandet. Det er vigtigt, at samtalen og sagen også her styres strategisk og altid i børnehøjde. Dette arbejde er væsentligt ifm. det som sker i Familieretshuset. De samlede indsatser skal støtte advokatens videre arbejde på scenen i familieretten.

HJÆLP TIL DIT BARN:

Psykolog eller familieterapeut er en væsentlig fagkompetence at trække ind, i de situationer hvor barnet har bekymrende eller voldsomme symptomer og reaktioner. Barnets ageren kan komme fra den sorg og krise skilsmissen har medført, eller fra traumatiske hændelser. Det kan ikke forventes, at kommunen ser samme behov og kan/vil hjælpe et barn i krise. Det er oftest forælderens ansvar.

Kids Rescue Danmark arbejder ud fra dynamiske vinkler og har muligheden for at trække netop den kompetence ind, der vurderes bedst i situationen. Alle arbejder tværfagligt på din sag og din sagsleder koordinerer de samlede indsatser sammen med dig.

Din sagsleder i Kids Rescue har selv oplevet at være forældre i en højkonflikt / pseudokonflikt. Du vil opleve forståelse for de dysfunktionelle dynamikker, der ofte er i spil, når barn og forældre er pårørende til en psykisk syg, misbruger eller karakterafviger.

Det betyder, at vi er bevidste om og arbejder med en forståelse for den særlige dynamik der kan opstå, når forældre er uenige om løsninger der vedrører deres fællesbørn.

Mange forældre fortæller undervejs i et forløb med Kids Rescue, at dialogen og snakken med os virker beroligende, fordi de oplever, at vi kender til følelsen i kroppen og hvor katastrofetankerne kommer fra, og hvordan de kan afhjælpes. Dette føler de, giver dem indsigt i deres egen situation og de processer man som menneske gennemgår.

Det oplever vi hænger sammen med, at en del af vores klienter lider af stress, udbrændthed, depression, angst og flere af PTSD. Alt sammen grundet den massive forældrekonflikt de har befundet sig i alt for længe og stadigvæk befinder sig i.

Kids Rescue Danmarks øvrige fagkompetencer som advokat, socialrådgiver, psykolog eller familieterapeut, er nøje udvalgte og deres spidskompetence er familiesager og ved, at der ofte skal kæmpes hårdt for, at få en kommune eller det familieretslige system til at forstå barnets situation og vilkår.

Tidlig indsats er vigtigt at prioritere, således byrder og bekymringer kommer i rette professionelle hænder i tide! Systemet ser ofte den beskyttende forælder som støj! At undgå det, er svært, men muligt.

Læs artikel om hvorfor Kids Rescue blev stiftet, klik her…

Det er vigtigt, at du har tillid og føler du bliver hørt og taget alvorligt, af den eller dem du søger hjælp og støtte hos. Der handler om at der er kemi!

Valg af rådgiver, partsrepræsentant, advokat, socialrådgiver, psykolog og familieterapeut ect. er svært. Desværre er det ikke bare at slå en titel eller faggruppe op i telefonbogen.

Det er vigtigt, at dem du vælger til at repræsentere din sag, har den faglige indsigt i såvel lovgivningen, som dynamikkerne der er i spil i en højkonfliktsag og samtidig forstår og ved hvordan systemet agerer på forskellige scenarier. En manglende forståelse på en af disse tre parametre, kan få alvorlige konsekvenser for din sag.

Vælger du hjælp til din sag af Kids Rescue Danmark, kan du være sikker på, at alle fagkompetencerne som i situationer indgår som en del af en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, er nøje udvalgt. 

360-omsorg-logo-hvid-20x20

DET FORUDSIGELIGE ER, AT ALT SOM SKER I BØRNESAGER, ER UFORUDSIGELIGT

Det er uanset om vi taler kommune eller det Familieretslige system. På den måde er alle børnesager forskellige og skal derfor håndteres forskellig.

Der er de simple børnesager, man som forældre selv kan håndtere og der er de mere komplekse børnesager, der kræver professionel hjælp.

MANGE OPLEVER, AT DET ER SVÆRT OG FORVIRRENDE OG IKKE MINDST MANGLENDE OVERBLIK OG FORSTÅELSE FOR DET SOM SKER.

I et forløb med Kids Rescue vil for mange blive begyndelsen på en proces, hvor ting ses fra nye og væsentlige perspektiver, således opnå forståelse for det som er sket og sker.

Uanset hvor din sag er endt i systemet, eller hvor den er på vej hen, er dine forberedelser væsentlige.

Det gælder ligeledes på trods af, om du modtager professionel hjælp. Din indsats og dine grundige forberedelser har afgørende betydning også i forhold til at kunne give dig rette sparring og vejledning i, hvilken form for hjælp du eller dit barn har behov for.

DIN TIDLIGE INDSATS KAN BLIVE AFGØRENDE FOR DIN SAG

Det er vigtigt, at du inden din kontakt med myndigheder får rettet din fokus ind på det, som er relevant. Kids Rescue har udarbejdet et gratis e-elarningsforløb, der afsluttes med en opgave. Samlet hjælper det dig med at kunne få sat rette ord på din og jeres barns situation. På den måde kan du bedre undgå, at blive til misforstået støj.
null
Sådan forbereder du dig
UDARBEJDET TIL HØJKONFLIKT | PSEUDO-KONFLIKT
KOMMUNE | FAMILIERETSHUSET | FAMILIERETTEN
JEG ØNSKER HJÆLP MED DET SAMME....