Helhedsorienteret & tværfagligt procesforløb

360° OMSORG til at håndtere 360° SKILSMISSE-LIVSKRISE

Kids Rescue Danmark er et partnerskab af specialister.

Der samarbejdes tværfagligt og helhedsorienteret for at løse familiesager, hvor børn kan blive taberen.

advokat | jurist | socialrådgiver | psykolog | familieterapeut | øvrige relevante fagkompetencer

Vi er eksperter...

Med rådgivning og sparring fra din Kids Rescue rådgiver, undgår du at lave de fatale fejl, der ofte medvirker til en yderligere konfliktoptrapning, eller at statsforvaltningen og øvrige myndigheder misforstår dine hensigter.

Din rådgiver følger dig gennem hele din sag og koordinerer viden med de øvrige fagkompetencer i Kids Rescue Danmark.

Kids Rescue er altid på barnets side, hvilket betyder, at vi altid ser sagen ud fra barnets synsvinkel og perspektiv.

Vores arbejdsmetode spejles i vores måde at rådgive og partsrepræsentere din sag på, hvor vi agerer som  detektiver, der er nysgerrige på dit barns trivsel, og alt der vedrører barnet i øvrigt. Dette så vi bedst muligt kan hjælp dig med at indgå de mest optimale aftaler i forhold til dit barns behov.

Din rådgiver er specialist indenfor familiesager, og er naturligvis altid ajour med givne lovændringer og tilføjelser til Forældreansvarsloven og kan vurdere hvornår det er nødvendigt, at koble øvrige fagkompetencer på din sag.

Vi har en bred vifte af kompetencer...

Alle rådgivere i Kids Rescue har selv oplevet at være forældre i en højkonflikt.

Det betyder, at vi er bevidste om og arbejder med en forståelse for den særlige dynamik der kan opstå, når forældre er uenige om løsninger der vedrører deres fællesbørn.

Mange forældre fortæller undervejs i et forløb med Kids Rescue, at dialogen og snakken med os virker beroligende, fordi de oplever at vi kender til følelsen i kroppen og hvor katastrofetankerne kommer fra, og hvordan de kan afhjælpes.  Dette føler de, giver dem indsigt i deres egen situation og de processer man som menneske gennemgår.

Det oplever vi hænger sammen med, at en del af vores klienter lider af stress, udbrændthed, depression, angst og flere af PTSD. Alt sammen grundet den massive forældrekonflikt de har befundet sig i alt for længe og stadigvæk befinder sig i.

Kids Rescue Danmarks øvrige fagkompetencer som advokat, socialrådgiver, psykolog eller familieterapeut, er nøje udvalgte og deres spidskompetence er familiesager og ved, at der ofte skal kæmpes hårdt for, at få det familieretslige system til at forstå barnets situation og vilkår.

Tidlig indsats er vigtigt at prioritere, således byrder og bekymringer kommer i rette professionelle hænder i tide! Systemet ser ofte den beskyttende forælder som støj! At undgå det, er svært, men muligt.

Læs artikel om hvorfor Kids Rescue blev stiftet, klik her…

Vi forstår dig...

Det forudsigelige i familiesager er, at hvad som sker og ikke mindst hvordan det familieretslige system håndterer din sag, er meget uforudsigeligt.

Løsningen er ikke altid at koble en advokat på fra start. Kids Rescue har succesfulde erfaringer med, at den kompetence der bedst er bedst til netop dit scenarie, bliver koblet på. Familiesager er desværre lidt som et spil skak, hvor strategien for hvordan din sag bør håndteres, er væsentlig for sagen forløb. Hvornår der skal ageres og ikke mindst hvordan, har afgørende betydning for din sag.

Din rådgiver vil i samtalen med dig sikre, at alle de væsentlige detaljer bliver beskrevet og dokumenteret. Får du behov for en advokat til din sags videre forløb, så bliver han sat hurtigere og bedre ind i din sag. Kombinationen af at advokaten får de socialfaglige og psykologiske vinkler med fra begyndelsen, står han stærkere når han krydre disse informationer med det juridiske.

Socialrådgiveren har en central rolle i mange af familiesagerne, da myndigheder som kommune og instanser som daginstitution og skole ofte bliver indblandet. Det er vigtigt, samtalen og sagen også her styres strategisk og altid i børnehøjde. Dette arbejde er væsentligt og støtter advokatens videre arbejde på scenen i det familieretslige system.

Psykolog eller familieterapeut er en væsentlig fagkompetence at trække ind, i de situationer hvor barnet har bekymrende eller voldsomme symptomer og reaktioner. Barnets ageren kan komme fra den sorg og krise skilsmissen har medført, eller fra traumatiske hændelser. Det kan ikke forventes, at kommunen ser samme behov og kan/vil hjælpe et barn i krise.

Kids Rescue Danmark arbejder ud fra dynamiske vinkler og har muligheden for at trække netop den kompetence ind, der vurderes bedst i situationen. Alle arbejder tværfagligt på din sag.

Tillid og kemi er vigtigt...

Det er vigtigt, at du har tillid og føler du bliver hørt og taget alvorligt, af den eller dem du søger hjælp og støtte hos. Der handler om at der er kemi!

Valg af rådgiver, partsrepræsentant, advokat, socialrådgiver, psykolog og familieterapeut ect. er svært. Desværre er det ikke bare at slå en titel eller faggruppe op i telefonbogen.

Det er vigtigt, at dem du vælger til at repræsentere din sag, har den faglige indsigt i såvel lovgivningen, som dynamikkerne der er i spil i en højkonfliktsag og samtidig forstår og ved hvordan systemet agerer på forskellige scenarier. En manglende forståelse på en af disse tre parametre, kan få alvorlige konsekvenser for din sag.

Vælger du hjælp til din sag af Kids Rescue Danmark, kan du være sikker på, at alle fagkompetencerne som i situationer indgår som en del af en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, er nøje udvalgt. 

360-omsorg-logo-hvid-20x20

Første gratis rådgivende samtale

Ved første samtale identificeres problematikkerne i din sag.

Du vil få råd og vejledning til, hvordan du bedst komme videre med din sag og hvilke ressourcer og omkostninger der vil være forbundet med det.

For nogen er denne samtale rigeligt, for andre bliver det begyndelsen på et samarbejde med Kids Rescue.

Som supplement til din første samtale, vil du modtage en “hjemmeopgave” der bliver begyndelsen på en proces hvor du ligeledes vil opnå større indsigt i både din egen og dit barns situation.

Du vil få hjælp til, at beskrivelse dit barn nuanceret og detaljeret, og at fokus holdes på dit barn og ikke jeres forældrekonflikt.

Det er vigtigt, at beskrivelsen af barnet er saglig og konkret, således af beskrivelsen giver en faktuel redegørelse af dit barns familiesituation og trivsel, som du oplever den.

KUN ET KLIK VÆK . . .

null

FØRSTE SAMTALE GRATIS

Ved første telefon eller Skype samtale identificeres problematikkerne i din sag.
Du vil få råd og vejledning til, hvordan du bedst komme videre med din sag og hvilke ressourcer og omkostninger der vil være forbundet med det.

Spørgsmål du ligeledes skal forholde dig til er b.la.:

Hvad skal ske, hvordan, hvorfor, hvornår, hvor skal børnene bo, fordeling af samvær, ect – det du ønsker skal underbygges – en proces der er svær, men som din rådgiver hjælper dig med og du vil modtage konkrete spørgsmål, som du skal forholde dig til.

Dine svar bør være med fokus og udgangspunkt i jeres fællesbarns behov. Da det handler om at give jeres barn en forudsigelig og afbalanceret hverdag uden unødige bekymringer.

Er der for store uenigheder imellem jer som forældre omkring hvordan i ser på jeres børns behov og trivsel, og alt efter jeres sag vil blive vurderet som en grøn, gul eller rød sag, vil I skulle mødes i det familieretslige system, der træffer afgørelser om hvordan de vil sagsbehandle i det videre forløb.

Læs om regerings aftale “om ét samlet familieretsligt system”.

Processer der kan indgå i din sag med Kids Rescue som din sparingspartner.

Rådgivende samtaler og sagsbehandling

Efter du har været i arbejdstøjet og forholdt dig til en lang række spørgsmål, er vi tættere på at kunne identificere problematikkerne i din sag. Det et procesforløb og graden af alvor bliver synlig.

Under dette procesforløb bliver får din rådgiver din sag og dit barns situation helt under huden, og den optimale rådgivning opnås. Det er i dette forløb hvor der kan vejledes i, hvordan du bedst komme videre med din sag og vi får et indtryk af, hvilke ressourcer og omkostninger der vil være forbundet med det som skal ske.

Denne proces er vigtigt, således du er forberedt på dit møde(r) i forbindelse med det familieretslige system. Det har afgørende betydning, at du får fremlagt din sag og dine børns behov objektivt og sobert.

Klient Portalen skaber overblik for dig og dit team.

Hele din sag vil være tilgængeligt for dig og Kids Rescue Danmark.

På Klient Portalen vil din sag blive inddelt under myndighed og instanser, således opgaver bliver lagt systematisk. Dine akter og dokumenter vil ligeledes fremgå i datorækkefølge.

Det betyder, at skal advokaten eller socialrådgiver m.fl. involveres i din sag, er alt allerede gjort klar og journaliseret. På den måde kan fagkompetencen hurtigere og bedre blive sat ind i din sag. Det højner kvaliteten af fremtidige indsatser.

Derudover sparer du ressourcer: Tid og ikke mindst, dine sagsomkostninger bliver reduceret væsentligt.

Løbende kommunikation med din rådgiver

Det er svært at kommunikere med sin eks-partner, eller en myndighedsperson.

Du kan nemt komme i en situation, hvor du bliver i tvivl om, hvad du skal reagere på og ikke, hvordan og hvornår.

Et hurtigt svar fra din rådgiver giver tryghed og ro i maven, således du undgår unødig stress og angst. Men vigtigst af alt, du undgår at lave de fatale fejl, der ofte er medvirkende til en yderligere konfliktoptrapning, eller at myndigheder og instanser misforstår dine hensigter.


Du kan rette de pludseligt opståede her & nu spørgsmål via SMS, Skype, email, og kortere opkald.

Partsrepræsentation

Kids Rescue naturligvis partsrepræsentere dig. Hvilken fagkompetence der skal partsrepræsentere dig, bliver alt efter hvor mødet skal foregå.

Til møder i kommune, daginstitution eller skole anbefaler vi du partsrepræsenteres af socialrågiveren.

Til møder i familiehuset (tidligere Statsforvaltning) vil din rådgiver fra sagens begyndelse som udgangspunkt partsrepræsentere dig. Vi har succesfulde erfaringer med og helt bevidst, at det netop ikke er advokaten der følger dig her. Kids Rescue oplever, at det i visse situationer kan være konfliktoptrappende at troppe op med sin advokat, hvorfor du med en rådgiver på fokus på barnet, sender helt andre signaler. En advokat er efter vores mening ikke altid bedste valg, da jura i børnesager ofte befinder sig i en “gråzone”. Vi har en helt anden tilgang og holdning til hvordan sådanne et møde foregår. Når vi rådgiver i en skilsmissekonflikt, er vi “altid på barnets side”  … eller sagt på en anden måde, så agerer vi altid ud fra barnets synsvinkel og perspektiv…

Vi er helt bevidste om, at hvilken faggruppe der er bedst i en sag, kan variere alt efter situationen og fra sag til sag, alt efter sagens karakter.

Skrivelser til myndigheder og instanser

Der skal ikke meget til, før dine skrivelser til Statsforvaltningen og andre eventuelle instanser modtages som en forældre der blot støjer.

Undgå at skrive mange følelsesladede breve til forskellige instanser. Dette kan medføre, at fokus flyttes fra det objektive i sagen, til dine subjektive følelser, hvorved de instanser der involveres i din sag, i henhold til vores erfaring får svært ved at gennemskue fakta.

Derfor er det vigtigt, at du forholder dig konkret, sagligt, med fokus på dit barns behov og trivsel.

Det er helt normalt, at det kan være svært som den involverede part, at kunne fornemme hvilke signaler man udsender til den(m)/ der kommunikeres med.


Kids Rescue sagsbehandler for dig som din partsrepræsentant, således vi skriver dine breve og kan indhente eventuel nødvendig dokumentation. På den måde undgår du de vitale fejl, der som ofte sker i kommunikationen.

Dit team forbereder din advokat

Ender din sag i familieretten, skal advokaten føre din sag.

I den forbindelse, jo mere konkret og fakta-orienteret du er i dit møde med din advokat, jo bedre kan din advokat hjælpe dig. Jo hurtigere kan advokaten blive klædt på til, at forstå din sag. Det kan gavne kvaliteten af din advokats arbejde, og omkostninger til din advokats forberedelse bliver mindre.

Når du har valgt hjælp fra Kids Rescue Danmark, sker dette helt automatisk som en del af vores helhedorienterede og tværfaglig proces.


Har Kids Rescue været på din sag fra begyndelsen, kan vi levere alle relevante bilag og en tidslinie over hændelsesforløb. Vi journaliserer i Klient Portalen alle relevante korrespondancer fra involverede myndigheder og instanser, hvilket giver din advokat et forspring og hurtigere overblik, i forhold til forberedelserne til retten.


Kids Rescue som sparring / supplement til advokaten.

Som en del af vores helhedsorienterede rådgivning og indsatser, kan du ligeledes benytte os i sparringen til at din advokat. Mange situationer kan opstå, op flere kompetencer kan være inddraget som “hjælpere” i din sag. Vi kan koordinere kommunikationen derimellem, således værdifuld viden ikke går tabt.

Vidner bruges ikke i familieret- og skilsmissesager. Men I forbindelse med eventuelle bekymringer/underretninger fra vidner, kan deres udsagn/dokumentation være væsentlig for din advokat. Vi påtager os rollen, som den kompetencer, der kan tage samtaler med 3 part, og guide vejlede i forhold til hvordan vidnet skal forholder sig, uden at overtræde loven eller ende som støj. En advokat må nemlig ikke være aktiv opsøgende i forhold til vidner og øvrige fagkompetencer, der kan besidde værdifuld viden, der kan gavne din sag.

Den løbende dialog og indsatser fra øvrige kompetencer der er involverede i din sag (psykolog, socialrådgiver etc), kan væsentlige detaljer koordineres, hvilket ligeledes er brugbart og værdifuldt for din advokats fremføring af din sag.

På den måde kan Kids Rescue Danmark hjælpe dig og dit barns sag med 360° OMSORG.

Eksempel på paletten af fagkompetencer, der kan tilknyttes din sag hvis relevant.

Det er dig som beslutter, om der skal sammensættes et TEAM, bestående af forskellige kompetencer der arbejder tværfagligt. Din rådgiver vejleder dig heri, såfremt du ønsker det.

Dette er et eksempel på fagkompetencer du kunne håndplukke alt efter nødvendigheden.

Helhedsorienteret & tværfagligt procesforløb

360° OMSORG til at håndtere 360° SKILSMISSE-LIVSKRISE

Kids Rescue Danmark er et partnerskab af specialister.

Der samarbejdes tværfagligt og helhedsorienteret for at løse familiesager, hvor børn kan blive taberen.

advokat | jurist | socialrådgiver | psykolog | familieterapeut | øvrige relevante fagkompetencer

Vi er eksperter...

Med rådgivning og sparring fra din Kids Rescue rådgiver, undgår du at lave de fatale fejl, der ofte medvirker til en yderligere konfliktoptrapning, eller at statsforvaltningen og øvrige myndigheder misforstår dine hensigter.

Din rådgiver følger dig gennem hele din sag og koordinerer viden med de øvrige fagkompetencer i Kids Rescue Danmark.

Kids Rescue er altid på barnets side, hvilket betyder, at vi altid ser sagen ud fra barnets synsvinkel og perspektiv.

Vores arbejdsmetode spejles i vores måde at rådgive og partsrepræsentere din sag på, hvor vi agerer som  detektiver, der er nysgerrige på dit barns trivsel, og alt der vedrører barnet i øvrigt. Dette så vi bedst muligt kan hjælp dig med at indgå de mest optimale aftaler i forhold til dit barns behov.

Din rådgiver er specialist indenfor familiesager, og er naturligvis altid ajour med givne lovændringer og tilføjelser til Forældreansvarsloven og kan vurdere hvornår det er nødvendigt, at koble øvrige fagkompetencer på din sag.

Vi har en bred vifte af kompetencer...

Det forudsigelige i familiesager er, at hvad som sker og ikke mindst hvordan det familieretslige system håndterer din sag, er meget uforudsigeligt.

Løsningen er ikke altid at koble en advokat på fra start. Kids Rescue har succesfulde erfaringer med, at den kompetence der bedst er bedst til netop dit scenarie, bliver koblet på. Familiesager er desværre lidt som et spil skak, hvor strategien for hvordan din sag bør håndteres, er væsentlig for sagen forløb. Hvornår der skal ageres og ikke mindst hvordan, har afgørende betydning for din sag.

Din rådgiver vil i samtalen med dig sikre, at alle de væsentlige detaljer bliver beskrevet og dokumenteret. Får du behov for en advokat til din sags videre forløb, så bliver han sat hurtigere og bedre ind i din sag. Kombinationen af at advokaten får de socialfaglige og psykologiske vinkler med fra begyndelsen, står han stærkere når han krydre disse informationer med det juridiske.

Socialrådgiveren har en central rolle i mange af familiesagerne, da myndigheder som kommune og instanser som daginstitution og skole ofte bliver indblandet. Det er vigtigt, samtalen og sagen også her styres strategisk og altid i børnehøjde. Dette arbejde er væsentligt og støtter advokatens videre arbejde på scenen i det familieretslige system.

Psykolog eller familieterapeut er en væsentlig fagkompetence at trække ind, i de situationer hvor barnet har bekymrende eller voldsomme symptomer og reaktioner. Barnets ageren kan komme fra den sorg og krise skilsmissen har medført, eller fra traumatiske hændelser. Det kan ikke forventes, at kommunen ser samme behov og kan/vil hjælpe et barn i krise.

Kids Rescue Danmark arbejder ud fra dynamiske vinkler og har muligheden for at trække netop den kompetence ind, der vurderes bedst i situationen. Alle arbejder tværfagligt på din sag.

Vi forstår dig...

Alle rådgivere i Kids Rescue har selv oplevet at være forældre i en højkonflikt.

Det betyder, at vi er bevidste om og arbejder med en forståelse for den særlige dynamik der kan opstå, når forældre er uenige om løsninger der vedrører deres fællesbørn.

Mange forældre fortæller undervejs i et forløb med Kids Rescue, at dialogen og snakken med os virker beroligende, fordi de oplever at vi kender til følelsen i kroppen og hvor katastrofetankerne kommer fra, og hvordan de kan afhjælpes.  Dette føler de, giver dem indsigt i deres egen situation og de processer man som menneske gennemgår.

Det oplever vi hænger sammen med, at en del af vores klienter lider af stress, udbrændthed, depression, angst og flere af PTSD. Alt sammen grundet den massive forældrekonflikt de har befundet sig i alt for længe og stadigvæk befinder sig i.

Kids Rescue Danmarks øvrige fagkompetencer som advokat, socialrådgiver, psykolog eller familieterapeut, er nøje udvalgte og deres spidskompetence er familiesager og ved, at der ofte skal kæmpes hårdt for, at få det familieretslige system til at forstå barnets situation og vilkår.

Tidlig indsats er vigtigt at prioritere, således byrder og bekymringer kommer i rette professionelle hænder i tide! Systemet ser ofte den beskyttende forælder som støj! At undgå det, er svært, men muligt.

Læs artikel om hvorfor Kids Rescue blev stiftet, klik her…

Tillid og kemi er vigtigt...

Det er vigtigt, at du har tillid og føler du bliver hørt og taget alvorligt, af den eller dem du søger hjælp og støtte hos. Der handler om at der er kemi!

Valg af rådgiver, partsrepræsentant, advokat, socialrådgiver, psykolog og familieterapeut ect. er svært. Desværre er det ikke bare at slå en titel eller faggruppe op i telefonbogen.

Det er vigtigt, at dem du vælger til at repræsentere din sag, har den faglige indsigt i såvel lovgivningen, som dynamikkerne der er i spil i en højkonfliktsag og samtidig forstår og ved hvordan systemet agerer på forskellige scenarier. En manglende forståelse på en af disse tre parametre, kan få alvorlige konsekvenser for din sag.

Vælger du hjælp til din sag af Kids Rescue Danmark, kan du være sikker på, at alle fagkompetencerne som i situationer indgår som en del af en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, er nøje udvalgt. 

360-omsorg-logo-hvid-20x20

Første gratis rådgivende samtale

Ved første samtale identificeres problematikkerne i din sag.

Du vil få råd og vejledning til, hvordan du bedst komme videre med din sag og hvilke ressourcer og omkostninger der vil være forbundet med det.

For nogen er denne samtale rigeligt, for andre bliver det begyndelsen på et samarbejde med Kids Rescue.

Som supplement til din første samtale, vil du modtage en “hjemmeopgave” der bliver begyndelsen på en proces hvor du ligeledes vil opnå større indsigt i både din egen og dit barns situation.

Du vil få hjælp til, at beskrivelse dit barn nuanceret og detaljeret, og at fokus holdes på dit barn og ikke jeres forældrekonflikt.

Det er vigtigt, at beskrivelsen af barnet er saglig og konkret, således af beskrivelsen giver en faktuel redegørelse af dit barns familiesituation og trivsel, som du oplever den.

KUN ET KLIK VÆK . . .

null

FØRSTE SAMTALE GRATIS

Ved første telefon eller Skype samtale identificeres problematikkerne i din sag.
Du vil få råd og vejledning til, hvordan du bedst komme videre med din sag og hvilke ressourcer og omkostninger der vil være forbundet med det.

Spørgsmål du ligeledes skal forholde dig til er b.la.:

Hvad skal ske, hvordan, hvorfor, hvornår, hvor skal børnene bo, fordeling af samvær, ect – det du ønsker skal underbygges – en proces der er svær, men som din rådgiver hjælper dig med og du vil modtage konkrete spørgsmål, som du skal forholde dig til.

Dine svar bør være med fokus og udgangspunkt i jeres fællesbarns behov. Da det handler om at give jeres barn en forudsigelig og afbalanceret hverdag uden unødige bekymringer.

Er der for store uenigheder imellem jer som forældre omkring hvordan i ser på jeres børns behov og trivsel, og alt efter jeres sag vil blive vurderet som en grøn, gul eller rød sag, vil I skulle mødes i det familieretslige system, der træffer afgørelser om hvordan de vil sagsbehandle i det videre forløb.

Læs om regerings aftale “om ét samlet familieretsligt system”.

Processer der kan indgå i din sag med Kids Rescue Danmark som din sparringspartner og partsrepræsentant.

Rådgivende samtaler og sagsbehandling

Efter du har været i arbejdstøjet og forholdt dig til en lang række spørgsmål, er vi tættere på at kunne identificere problematikkerne i din sag. Det et procesforløb og graden af alvor bliver synlig.

Under dette procesforløb bliver får din rådgiver din sag og dit barns situation helt under huden, og den optimale rådgivning opnås. Det er i dette forløb hvor der kan vejledes i, hvordan du bedst komme videre med din sag og vi får et indtryk af, hvilke ressourcer og omkostninger der vil være forbundet med det som skal ske.

Denne proces er vigtigt, således du er forberedt på dit møde(r) i forbindelse med det familieretslige system. Det har afgørende betydning, at du får fremlagt din sag og dine børns behov objektivt og sobert.

Klient Portalen skaber overblik for dig og dit team.

Hele din sag vil være tilgængeligt for dig og Kids Rescue Danmark.

På Klient Portalen vil din sag blive inddelt under myndighed og instanser, således opgaver bliver lagt systematisk. Dine akter og dokumenter vil ligeledes fremgå i datorækkefølge.

Det betyder, at skal advokaten eller socialrådgiver m.fl. involveres i din sag, er alt allerede gjort klar og journaliseret. På den måde kan fagkompetencen hurtigere og bedre blive sat ind i din sag. Det højner kvaliteten af fremtidige indsatser.

Derudover sparer du ressourcer: Tid og ikke mindst, dine sagsomkostninger bliver reduceret væsentligt.

Løbende kommunikation med din rådgiver

Det er svært at kommunikere med sin eks-partner, eller en myndighedsperson.

Du kan nemt komme i en situation, hvor du bliver i tvivl om, hvad du skal reagere på og ikke, hvordan og hvornår.

Et hurtigt svar fra din rådgiver giver tryghed og ro i maven, således du undgår unødig stress og angst. Men vigtigst af alt, du undgår at lave de fatale fejl, der ofte er medvirkende til en yderligere konfliktoptrapning, eller at myndigheder og instanser misforstår dine hensigter.


Du kan rette de pludseligt opståede her & nu spørgsmål via SMS, Skype, email, og kortere opkald.

Partsrepræsentation

Kids Rescue naturligvis partsrepræsentere dig. Hvilken fagkompetence der skal partsrepræsentere dig, bliver alt efter hvor mødet skal foregå.

Til møder i kommune, daginstitution eller skole anbefaler vi du partsrepræsenteres af socialrågiveren.

Til møder i familiehuset (tidligere Statsforvaltning) vil din rådgiver fra sagens begyndelse som udgangspunkt partsrepræsentere dig. Vi har succesfulde erfaringer med og helt bevidst, at det netop ikke er advokaten der følger dig her. Kids Rescue oplever, at det i visse situationer kan være konfliktoptrappende at troppe op med sin advokat, hvorfor du med en rådgiver på fokus på barnet, sender helt andre signaler. En advokat er efter vores mening ikke altid bedste valg, da jura i børnesager ofte befinder sig i en “gråzone”. Vi har en helt anden tilgang og holdning til hvordan sådanne et møde foregår. Når vi rådgiver i en skilsmissekonflikt, er vi “altid på barnets side”  … eller sagt på en anden måde, så agerer vi altid ud fra barnets synsvinkel og perspektiv…

Vi er helt bevidste om, at hvilken faggruppe der er bedst i en sag, kan variere alt efter situationen og fra sag til sag, alt efter sagens karakter.

Skrivelser til myndigheder og instanser

Der skal ikke meget til, før dine skrivelser til Statsforvaltningen og andre eventuelle instanser modtages som en forældre der blot støjer.

Undgå at skrive mange følelsesladede breve til forskellige instanser. Dette kan medføre, at fokus flyttes fra det objektive i sagen, til dine subjektive følelser, hvorved de instanser der involveres i din sag, i henhold til vores erfaring får svært ved at gennemskue fakta.

Derfor er det vigtigt, at du forholder dig konkret, sagligt, med fokus på dit barns behov og trivsel.

Det er helt normalt, at det kan være svært som den involverede part, at kunne fornemme hvilke signaler man udsender til den(m)/ der kommunikeres med.


Kids Rescue sagsbehandler for dig som din partsrepræsentant, således vi skriver dine breve og kan indhente eventuel nødvendig dokumentation. På den måde undgår du de vitale fejl, der som ofte sker i kommunikationen.

Dit team forbereder din advokat

Ender din sag i familieretten, skal advokaten føre din sag.

I den forbindelse, jo mere konkret og fakta-orienteret du er i dit møde med din advokat, jo bedre kan din advokat hjælpe dig. Jo hurtigere kan advokaten blive klædt på til, at forstå din sag. Det kan gavne kvaliteten af din advokats arbejde, og omkostninger til din advokats forberedelse bliver mindre.

Når du har valgt hjælp fra Kids Rescue Danmark, sker dette helt automatisk som en del af vores helhedorienterede og tværfaglig proces.


Har Kids Rescue været på din sag fra begyndelsen, kan vi levere alle relevante bilag og en tidslinie over hændelsesforløb. Vi journaliserer i Klient Portalen alle relevante korrespondancer fra involverede myndigheder og instanser, hvilket giver din advokat et forspring og hurtigere overblik, i forhold til forberedelserne til retten.


Kids Rescue som sparring / supplement til advokaten.

Som en del af vores helhedsorienterede rådgivning og indsatser, kan du ligeledes benytte os i sparringen til at din advokat. Mange situationer kan opstå, op flere kompetencer kan være inddraget som “hjælpere” i din sag. Vi kan koordinere kommunikationen derimellem, således værdifuld viden ikke går tabt.

Vidner bruges ikke i familieret- og skilsmissesager. Men I forbindelse med eventuelle bekymringer/underretninger fra vidner, kan deres udsagn/dokumentation være væsentlig for din advokat. Vi påtager os rollen, som den kompetencer, der kan tage samtaler med 3 part, og guide vejlede i forhold til hvordan vidnet skal forholder sig, uden at overtræde loven eller ende som støj. En advokat må nemlig ikke være aktiv opsøgende i forhold til vidner og øvrige fagkompetencer, der kan besidde værdifuld viden, der kan gavne din sag.

Den løbende dialog og indsatser fra øvrige kompetencer der er involverede i din sag (psykolog, socialrådgiver etc), kan væsentlige detaljer koordineres, hvilket ligeledes er brugbart og værdifuldt for din advokats fremføring af din sag.

På den måde kan Kids Rescue Danmark hjælpe dig og dit barns sag med 360° OMSORG.

Eksempel på paletten af fagkompetencer, der kan tilknyttes din sag hvis relevant.

Det er dig som beslutter, om der skal sammensættes et TEAM, bestående af forskellige kompetencer der arbejder tværfagligt. Din rådgiver vejleder dig heri, såfremt du ønsker det.

Dette er et eksempel på fagkompetencer du kunne håndplukke alt efter nødvendigheden.

null

Du betaler KUN for den tid der bruges...

Når din sag er slut, tilbagebetaler vi
det resterende beløb der måtte være
tilbage på dit online-klippekort

null

FØRSTE SAMTALE GRATIS

Ved første telefon eller Skype samtale identificeres problematikkerne i din sag.
Du vil få råd og vejledning til, hvordan du bedst komme videre med din sag og hvilke ressourcer og omkostninger der vil være forbundet med det.